Français
English
עברית

עשר הוא מהמצוות המיוחדות שניתנו לעם ישראל. בזכותה, כבר 3300 שהים עם ישראל מבטא את מידת החסד שלהם אשר מבדילה אותם משאר האומות. זה גם בזכותה שהתורה שרדה למרות הקשיים שעברו על עמנו

המחשבון הזה תוכנן בכדי לעזור לכם לחשבן את חוב המעשר בכל חודש בכדי שתוכלו לקיים את המצווה הזו כפי שההלכה מורה. קיימו את ההוראות בכדי לא לשכוח כלום.

שימוש במחשבון הוא פשוט ביותר לקווחתכם

רווח חודשי

הכנסות

משכורות לפני מיסים, מילגה מהכולל, קצבת פנסיה

קיצבאות ילדים

עזרה בשכר דירה, עזרה למשפחה

קיצבת אבטלה ופיצויים

דמי אבטלה, פנסיה, דמי לידה, חופשת לידה, פיטורים

קבלת תרומות במזומן

מתנות במזומן, תמיכה כספית מידע נוסף

 אם מקבלים סכום כלשהו בשביל לקנות חפץ או נכס מסויים, אין צורך להפריש מעשר (איגרות משה יו"ד חלק ב, שאלה קי"ב, מרן הגר"ח בספר דרך אמונה, הלכות מתנות עניים פרק ז ציון הלכה ס"ז)

לא נהוג להפריש מעשר מערך חפץ שקיבלנו במתנה. לשיטת רבינו יונה בספר היראה זו חובה ( בענין זה נא לעיין במשנה הלכות [תניניא] חלק ב שאלה רמ"ה ובשו"ת באר שרים חלק ד שאלה כ"ח ובאורח צדקה פרק י הערה י"ג)

רווחים שונים

רווח ממכירת חפץ ונכס נדל"ן, רווח משירות, זכיה בלוטו, תשלומי ביטוח. מידע נוסף

עליית הערך מנכס נדל"ן חייב במעשר רק אם הוא נמכר

בקשר לתשלומי ביטוח, ודאי שרק ההפרש בין הסכום שהתקבל לסכום ששולם בפועל, חייב במעשר (עיין מנחת דוד [אייזנברג – שו"ת] חלק ג יו"ד שאלה ל"א)

דיווידנדים

דיווידנד שמשולם כל חודש

רווחי נדל"ן

שכירויות מידע נוסף

אם הסכום שהתקבל (א) משמש לתשלום שכר דירה אחר (ב) : אם א נמוך מב, אין חובה להפריש מעשר, אם ב נמוך מא, חובת המעשר וטלת רק על סכום הפרש בין א לב (שבט הקהתי [שו"ת] חלק ו שאלה של"ד והוראת מרן הגרי"ש בספר אורח צדקה עמוד 160)

הנחות במיסים

תשלומים שבתקבלו או הנחות מידע נוסף

אין צורך להסביר שהסכומים שמתקבלים כהחזרי מס או הנחות ממס הכנסה, חייבות במעשר (הגרש"ז אויערבאך, מובא באורח צדקה עמוד 131 הערה כ"ה)

אחר

מקורות הכנסה אחרים, ירושה או כסף שנמצא שמותר לשומרו ע"פ ההלכה. מידע נוסף

סכום שמתקבלים בירושה חייבים במעשר (ח"ח באהבת חסד, חלק ב פרק י"ח פיסקה ג)

נכסי נדל"ן : מחלוקת הפוסקים (עיין שבט הלוי, חלק ה שאלה קל"ג וספר באורח צדקה פרק י הערה ג)

אם נכסי נדל"ן נמכרים, יש חובה להפריש מעשר מהתשלום הכספי

רווח חודשי סה"כ :

הוצאות חודשיות

מיסים

מס הכנסה, ארנונה, מס דיור מידע נוסף

לפי חלק מהפוסקים, הארנונה לא יכולה להתווסף להוצאות הכלליות אלא אם המצב הכספי לא בכי טוב

 

תשלומי נסיעות לעבודה

תשלומי שמירה עבור הילדים בזמן העבודה

פעוטון, גן וכו' מידע נוסף

אם מסיבה כל שהיא ההורים לא יכולים לשמור על הילדים בבית ובין כה היו שולחים אותם לשמירה בפעוטון או בגן, אין אפשרות לקזז ההוצאות האלה  ולחשבן אותם בהוצאות הכלליות. (עיין מנחת יצחק [שו"ת] חלק ה שאלה ל"ד פיסקה ט)

מורה פרטי ללימודי קודש

נא סמן פה אם המצב הכספי לא בכי טוב.
הוצאות חודשיות סה"כ :