Français
English
עברית

מצוות צדקה היא מצוה מוכרת אשר מאגדת בתוכה 7 מצוות מדאורייתא

הרמב"ם מסביר שחובה לשמור על מצווות הצדקה יותר מכל מצווה אחרת ( הלכות מתנות עניים פרק י' הלכה א')

המצווה הזו אשר שווה לכל המצוות שבתורה תגיע להידור ביותר כאשר הוא מסודר עם הלכות מעשר (בבא בתרא ט.)

קיום המצווה ע"י נתינת 10% (או 20%) מכל הרווח או משכורת חודשית או שנתית (עם חשבון מדוייק). הכסף הזה מיועד בעיקר לעניים ולמיכה בלימוד תורה.

וכך המצווה הזאת תזכה אותנו בסגולותיה האדירות :

בריאות (מדרש רבה שיר השירים פרק ו' סימן י"א)

<p">עושר ( מסכת דרך ארץ זוטא סימן ד')

הצלחה בחינוך הילדים (בבא בתרא ט)

ועוד אין סוף ברכות (הגר"א, משלי, פרק י פסוק י"ב)

לנהל את הצדקה דרך המעשר, זה בעצם להכניס את הקב"ה כשותף לעסק שלך (ח"ח אהבת חסד)

כי להפריש באופן קבוע 10 או 20% זה להודות שכל ההצלחה שלנו תלויה בסייעתא דשמיא

להקדיש אחוז מההצלחה הכספית לתמוך בלימוד תורה ולעזור לנזקקים זה להכריז שאנחנו מוכנים לנהל את הכספים האלה שה' מסר לנו כרצונו

וכחה של מצווה זאת כ"כ חזק שהוא יכול להפוך את חוקי הטבע. הגר"T מסביר שמי שנותן 20 % מהכנסותיו מובטח שיחזירו לו את הסכום הזה בשלמותו ומי שתורם 20 % מהכנסותיו מובטח לו שיעשיר (כתר ראש, פסקה קכ"ג)

יתרה מזאת, המקום היחיד שבו ניתן לבחון את הנהגת הבורא, דהיינו האם ההבטחות של הקב"ה יתקיימו, הוא במצוות המעשר (תענית ט. שו"ע יו"ד רמ"ז סעיף ד)