Français
English
עברית

סיפור ראשון – כח הצדקה

רב חיים מוולוזין שהיה מגדולי תלמידי הגאון מווילנא ישב פעם בישיבה עם תלמידיו ומסר שיעור בענין שעטנז והתקשו מאד באיזה נושא. הרב סיים את השיעור בלי להשיב על כל השאלות. בלילה חלם חלום ובחלומו בא אליו איש שאומר לו "בא נלמד את העמוד גמרא שבו התקשתם היום". הרב לומד איתו והאיש מסביר לו בצורה הכי ברורה את כל העמוד ומשיב לו על כל שאלותיו. הרב עומד מופתע ושואל אותו " אני זוכר אותך, היית חייט פשוט בקושי יודע קרוא ספר, איך אתה יודע להסביר גמרא כ"כ מסובכת בצורה כ"כ ברורה ?" עונה לו האיש " נכון אבל מנהג טוב היה לי : מונח היה על שולחני באופן קבוע קופת צדקה שלתוכה הייתי מפריש 50% ממה שאני מהרווחתי והייתי תורם את זה לתלמידי חכמים בעיר בכדי שיוכלו לשבת וללמוד, ובזכות זה, אני היום בעולם האמת זוכה ללמוד עם גדולי התלמידי חכמים ולהבין את כל הסוגיות"

סיפור שני

איש אחד בארה"ב היה מאד מקפיד בענין מצוות המעשר. פעם אחת רב העיר שאל אותו למה הוא כ"כ מקפיד בענין מצוות מעשר והאיש הסביר לו שכשהיה ילד, היה בעיר שלו סוחר אחד שהיה נותן כל חודש את המעשר לרב שהיה מלמד את התלמידים. הרב הזה היה איש עני פשוט אבל צדיק גדול. יום אחד הסוחר עשה עסק מעולה והרוויח הרבה וכהרגלו הפריש מעשר בשביל לתת לרב המדובר, אבל הרב סירב בהסבירו שהוא לא צריך סכום כ"כ גדול אבל הוא הציע לו הצעה : " בכיתה שלי ישנם 2 תלמידים מאד מוכשרים ומאד מוצלחים ובטוח אני שאם ישלחו אותם לישיבות הם יגדלו לגדולי הדור אבל ההורים שלהם עניים ממש. אני מציע שתתן את הסכום הזה להורים בתנאי שישלחו את ילדיהם לישיבות. הסוחר הסכים ודיבר עם ההורים שהסכימו ושלחו את שני ילדיהם

סיפור שלישי

היה איש אחד שהיה מאד מקפיד להפריש מעשר מכל רווחיו. יום אחד הוא עשה עסקה גדולה מאוד והיה קשה לו להפריש 10% ממה שהרוויח, אחרי הרבה התלבטויות הפריש רק 3 %. לאחר זמן קצר בהליכתו לעבודה, נפל ושבר את הרגל. האיש מספר לאחר החלמתו שבחישוב העלויות של כל הטיפולים, תרופות והפסד ימי העבודה, הדבר עלה לו 7% מהסקה הגדולה, בדיוק הסכום שלא הפריש. הוא הסיק מזה או לתת מעשר או להוציא את הכסף בין כה על הוצאות רפואיות

סיפור רביעי

היה אישה אחד אשר עברה הפלה. כאשר שוב הרה, היא ובעלה מאד פחדו שוב מהפלה. כאשר נכנסו לחזון איש לקבל עצה, אמר להם :"אם רק תקבלו על עצמכם לקיים מצוות מעשר ולתת צדקה, הכל יעבור בשלום", ואכן לאחר כמה חודשים, היא ילדה בן, והחזון איש שימש כסנדק בברית